Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieen
Beloved Woman!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Link:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

  
 

 

 

 

Bride photo ma4-47.gif

 

Wie ben ik?

 

 

Door genade mag ik zeggen:
 
 • Ik ben het zout der aarde (Matth. 5:13)
 • Ik ben het licht der wereld (Matth. 5:14)
 • Ik ben een kind van God (Joh. 1:12)
 • Ik ben een rank van de Ware Wijnstok, een kanaal voor de liefde van Christus (Joh. 15:1,5)
 • Ik ben een vriend van Christus (Joh. 15:15)
 • Ik ben een dienaar van de gerechtigheid (Rom. 6:18)
 • Ik ben een dienaar van God (Rom. 6:22)
 • Ik ben een zoon/dochter van God; God is mijn Vader (Rom. 8:14,15; Gal. 3:26; 4:6)
 • Ik ben een mede-erfgenaam van Christus, en heb deel aan het erfgoed van Christus (Rom. 8:17)
 • Ik ben Gods tempel. Zijn Geest en Zijn Leven wonen in mij. (1Kor. 3:16; 6:19)
 • Ik heb mij aan de Heere Jezus gehecht en ben één geest met Hem (1 Kor. 6:17)
 • Ik ben een lid van het lichaam van Christus (1 Kor. 12:27; Ef. 5:30)
 • Ik ben een nieuwe schepping (2 Kor. 5:17)
 • Ik ben een verzoend met God en Hij heeft mij de bediening der verzoening gegeven (2 Kor. 5:18,19)
 • Ik ben een zoon/dochter van God en ik ben in Christus één met andere christenen (Gal. 3:26,28)
 • Ik ben een erfgenaam van God, omdat ik een zoon/dochter van God ben (Gal. 4:6,7)
 • Ik ben een heilige (Ef. 1:1; 1 Kor. 1:2)
 • Ik ben een maaksel van God, in Christus Jezus geschapen om zijn werk te doen (Ef. 2:10)
 • Ik ben een huisgenoot van God (Ef. 2:19)
 • Ik ben een gevangene in de Heere (Ef. 3:1; 4:1)
 • Ik ben een rechtvaardige en heilig (Ef. 4:24)
 • Ik ben een burger van een rijk in de hemel, en ik heb nu al een plaats in de hemelse gewesten (Fil. 3:20; Ef. 2:6)
 • Ik ben verborgen met Christus in God (Kol. 3:3)
 • Ik ben een uiting van het leven van Christus, omdat Hij mijn leven is (Kol. 3:4)
 • Ik ben door God uitverkoren, heilig en bemind (Kol. 3:12; 1 Tess. 5:5)
 • Ik ben een kind van het licht en niet van de duisternis (1 tess. 5:5)
 • Ik ben een levende steen en mag me laten gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis (1 Petr. 2:5)
 • Ik hoor bij een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk Gode ten eigendom (1 Petr. 2:11)
 • Ik ben een vijand van de duivel (1 Petr. 5:8)
 • Ik ben een kind van God, en ik zal gelijk zijn aan Christus, als Hij terug komt op de aarde (1 Joh. 3:1,2)
 • Ik ben uit God geboren. Het kwaad, de duivel, heeft geen vat op mij (1 Joh. 5:18)
 • Door de genade van God ben ik wat ik ben (1 Kor. 15:10)
Reacties

 

 

 Elegance photo ma17-47.gif

 

 

Ik ben een mooie vrouw van God

Ik ben bekwaam, intelligent en degelijke vrouw
Ik ben veel meer kostbaarder dan juwelen en mijn waarde is ver boven robijnen en parelen
Kracht en waardigheid zijn mijn kledij en mijn positie is sterk en veilig
Ik open mijn mijn mond met bekwaamheid en Goddelijke wijsheid
 
Het brood van luiheid, roddel, misnoegen en zelf-medelijden zal ik niet eten.
De schoonheid van de wereld is ijdel, maar mijn schoonheid komt van eerbiedige vreze des Heren.
Iedere dag zal ik mij op Zijn tegenwoordigheid concentreren wetende dat Gods genade voldoende is voor elke taak.
Ik geef alle teleurstellingen, angsten en misverstanden aan de Heer
Het vergetende hetgeen achter mij ligt
en leg af alle last en de zonde, die ons zo licht in weg staan
jaag ik naar het doel, om de hoogste prijs een vrouw van God te zijn.
 
Ik ben krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht
God, U bent mijn Vader en ik ben Uw dierbare dochter
Jezus U bent mijn Bruidegom en ik ben uw mooie bruid
Ik ben geschapen naar uw evenbeeld, gemaakt uit liefde
 
IK BEN EEN MOOIE VROUW VAN GOD!
Reacties

 

 Goth photo ma13-49.gif

 

 

Ik ben bijzonder

 

God heeft mij bijzonder en wonderbaarlijk gemaakt!

Ik ben speciaal en  door God uniek gemaakt! 1)

Ik ben goed en compleet geschapen, 2)

gemaakt  naar Gods beeld en ik lijk op Hem! 3)

Ik ben kostbaar en waardig in Gods ogen  4)

God kroont mij met trouw en liefde,

Hij overlaadt mij met schoonheid en  geluk 5)

Toch is natuurlijke charme onbetrouwbaar en schoonheid gaat  voorbij 6)

Mensen kijken misschien naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt  naar mijn hart. 7)

God kan zijn oog niet van mij afhouden,

omdat ik voor  Hem rechtvaardig ben.

Hij zet mij als een koning(-in) op de troon,

Hij  geeft mij aanzien voor altijd.8)

Ik ben door God uitgekozen als  zijn geliefde zoon/dochter! 9)

Amen!


1) Vrij naar Psalm 139

2) Genesis 1:31

3) Genesis 1:26,27

4)Jesaja 43:4

5) Psalm 103:5

6)  Spreuken 31:30

7) 1 Samuel 16:7

8) Job 36:7, WV

9) Efeze 1:5


Reacties
 
 
 
 
Wie ben ik in Christus?
 
Belijdenis van Gods Woord Wie ik ben in Christus
Tekst om over na te denken. 2Korintiërs 5:16,17: "Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen."

Belijdenis van Gods Woord
Ik ben een kind van God; God is mijn geestelijke Vader. (Romeinen 8:14,15; Galaten 3:26, 4:6; Johannes 1:12)
 
Ik ben een nieuwe schepping; het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen.
(2Korintiërs 5:17)
 
Ik ben in Christus.
(Efeziërs 1:1-4; Galaten 3:26,28)
 
Ik ben een erfgenaam van de Vader en een mede-erfgenaam van Christus.
(Galaten 4:6,7; Romeinen 8:17)
 
Ik ben verzoend met God en een ambassadeur van verzoening voor Hem.
(2Korintiërs 5:18,19)
 
Ik ben een heilige.
(Efeziërs 1:1; 1Korintiërs 1:2; Filippenzen 1:1; Kolossenzen 1:2)
 
Ik ben Gods maaksel, geschapen in Christus voor goede werken.
(Efeziërs 2:10)
Ik ben een huisgenoot van God.
(Efeziërs 2:19; Filippenzen 3:20)
 
Ik ben één met de Heer en één geest met Hem. (1Korintiërs 6:17)
 
Ik ben een deel van Gods lichaam.
(1Korintiërs 12:27)
 
Ik ben een tempel van de Heilige Geest.
(1Korintiërs 3:16; 6:19)
 
Ik ben een vriend van Jezus.
(Johannes 15:15)
 
Ik ben een slaaf van rechtvaardigheid.
(Romeinen 6:18)
 
Ik ben de rechtvaardige van God in Christus.
(2Korintiërs 5:21)
 
Ik ben gebonden aan God.
(Romeinen 6:22)
 
Ik ben aangewezen en uitgekozen door Christus om vrucht te dragen.
(Johannes 15:16)
 
Ik ben een gevangene van Christus.
(Efeziërs 3:1; 4:1)
 
Ik ben rechtvaardig en heilig.
(Efeziërs 4:24)
 
Ik ben verborgen met Jezus in God.
(Kolossenzen 3:3)
 
Ik ben het zout van de aarde.
(Matthéüs 5:13)
 
Ik ben het licht van de wereld.
(Matthéüs 5:14)
 
Ik ben een deel van de ware wijnstok.
(Johannes 15:1,2)
 
Ik ben een verschijning van het leven van Christus. (Kolossenzen 3:4)
 
Ik ben uitgekozen door God, heilig en zeer geliefd.
(Kolossenzen 3:12; 1Tessalonicenzen 1:4)
 
Ik ben een kind van het licht.
(1Tessalonicenzen 5:5)
 
Ik ben een deelgenoot van een hemelse roeping. (Hebreeën 3:1)
 
Ik ben meer dan overwinnaar door Christus.
(Romeinen 8:37)
 
Ik ben een deelgenoot van alles van Christus.
(Hebreeën 3:14)
 
Ik ben een levende steen, die gebouwd wordt in Christus als een geestelijk huis.
(1Petrus 2:5)
 
Ik ben door God uitgekozen, een koninklijke priester, deel van een heilige natie.
(1 Petrus 2:9)
 
Ik ben de vijand van de duivel.
(1Petrus 5:8)
 
Ik ben opnieuw geboren door de Geest van God. (Johannes 3:3-6)
 
Ik ben een bijwoner op en vreemdeling van deze wereld. (1Petrus 2:11)
 
Ik ben gezegend met elke geestelijke zegen in de hemelse gewesten.
(Efeziërs 1:3)
 
Ik ben gekocht met het bloed van het Lam. (Openbaringen 5:9)
 
NBV
 
 
 Reacties

 

Ik wist van aanpakken, zeiden ze, handen uit de mouwen, zij laat nooit de moed zakken, zeiden ze, iemand waar je op kunt bouwen, zeiden ze. De schouders eronder zei ik, en ik boog diep, nog dieper. Niemand leeft zonder een kruis te dragen zeiden ze, en ik liep er al die tijd mee door, ik had wat onder de leden zeiden ze, het gaat wel over zei ik. Maar het zat veel dieper, ik liep er uiteindelijk op vast, onder die last van mijn onvoltooid verleden ben ik uitgegleden.

Ik ben vergroeid met het verlangen en de wensen van de mensen om me heen, geboeid door jan en alleman mijn oor te lenen, mijn handen en mijn hart stond open, ik heb de benen uit mijn lijf gelopen. Ik zou je dragen... weet je nog? Ik zou er altijd voor je zijn, heb ik gelogen, heb ik gelogen, ik hield me groter, hield me groter dan ik was. Ik heb het niet gered, onder druk gezet, ben ik gebogen, in elkaar gedoken, gekrompen, kleiner, veel kleiner dan ik ben.

Ik heb mezelf belast met dit zelf gemaakte kruis vastgepind op verwijt en zelfbeklag. En wanneer ik aan den lijve ondervindt, dat wat je af wilt schudden, zich sterker aan je bindt, dringen verbeten splinters in mijn huid, en groeien aan mijn hart tot wanhoop uit. Te lang heb ik begraven woede onder lagen van verdriet. En verdriet verpakt in mooie kleuren van: let maar niet op mij, het gaat goed zoals je ziet.Maar het gaat niet goed zoals je ziet. Zo sta ik met mijn rug tegen de muur van mijn geestelijk failliet. Moe ben ik, zo moe. Na al dat heilig moeten leg ik mijn hoofd in mijn handen. En ik zie alleen nog maar bodemloze grond onder mijn voeten.

"Dochter"zei  Hij, toen Hij mijn schouder raakte, "waar was je al die tijd?"Ik heb nu geen zin om te praten, U moet me maar laten gaan, er zijn vast anderen die U harder nodig hebben dan ik, Ik ben U toch maar als last, ik ben bang dat ik.....En of ik het wil of niet welt mijn verdriet omhoog , met geweld houd ik me in en vecht mijn ogen dropog. Ik laat me niet kennen, Niet Nu, Nu Niet!

Ik ken je" zei Hij, "Ik heb je gezien, Ik heb je met belangstelling gevolgd". Als Hij me zo goed kent waarom verzwijgt Hij dan mijn schaamte en mijn schuld? Alles wat in mij is gebogen, staat Hem scherp voor ogen. Hij staat klaar om Zijn vonnis uit te spreken.  Maar, Hij zei:"Je last heb ik in me omgedragen, jouw vragen zijn met mij verweven, Als antwoord heb ik me gegeven aan jou. O Ja, je schuld heb ik begraven, het is raar maar ik ben vergeten waar. En je tranen zijn niet onopgemerkt aan mij voorbij gegaan. Ze hebben Mij geraakt, een voor een geraakt, als parels bij elkaar gespaard. Een kroon waarmee je wordt getooid wanneer je verleden is voltooid. Want Ik heb dagelijks geleden aan je versplinterende bestaan. Ik heb je niet verlaten, Ik hing aan je vastgepind op je woede en verdriet, je bitterheid dronk ik zonder verwijt. Elke dag zocht Ik naar wegen om je uit te leggen, om je te zeggen: dat Ik van je houd, want Ik hou van jou. Maar Ik heb gezwegen totdat jouw verhaal aan mij verteld.

Ik kijk op, en Hij? Hij lacht , Hij lacht mijn lasten licht als .En zingt mijn woede op de vlucht, Sta op zegt Hij, Je bent genodigd op Mijn feest, Ik kom, schoorvoetend kom ik dichterbij. Hij richt mij op, en buigt mijn kromme wegen, om  mij gratie te verlenen, Mijn genade geneest heeft Hij gezegd, Ik ben genodigd op Zijn feest! Bij Hem kom ik tot mijn recht.

 
bron ombekend
 
 

 

Reacties

 

 

EEN MOOIE VROUW VAN GOD


lees deze woorden hard op voor jezelf
en kijk welke verandering het woord van God
zal doen in je leven

 

 

Ik ben een mooie vrouw van God
Ik ben bekwaam, intelligent en degelijke vrouw
Ik ben veel meer kostbaarder dan juwelen en mijn waarde is ver boven robijnen en parelen
Kracht en waardigheid zijn mijn kledij en mijn positie is sterk en veilig Ik open mijn mijn mond met bekwaamheid en Goddelijke wijsheid
Het brood van luiheid, roddel, misnoegen en zelf-medelijden zal ik niet eten. De schoonheid van de wereld is ijdel, maar mijn schoonheid komt van eerbiedige vreze des Heren. Iedere dag zal ik mij op Zijn tegenwoordigheid concentreren wetende dat Gods genade voldoende is voor elke taak.
Ik geef alle teleurstellingen, angsten en misverstanden aan de Heer Het vergetende hetgeen achter mij ligt en leg af alle last en de zonde, die ons zo licht in weg staan jaag ik naar het doel, om de hoogste prijs een vrouw van God te zijn.
Ik ben krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht God, U bent mijn Vader en ik ben Uw dierbare dochter
Jezus U bent mijn Bruidegom en ik ben uw mooie bruid Ik ben geschapen naar uw evenbeeld, gemaakt uit liefde

IK BEN EEN MOOIE VROUW VAN GOD

 Reacties
 
 
 
Ik ben een mooie vrouw van God
 
 
Ik ben een mooie vrouw van God
Ik ben bekwaam, intelligent en degelijke vrouw
Ik ben veel meer kostbaarder dan juwelen en mijn waarde is ver boven robijnen en parelen
Kracht en waardigheid zijn mijn kledij en mijn positie is sterk en veilig
Ik open mijn mijn mond met bekwaamheid en Goddelijke wijsheid

Het brood van luiheid, roddel, misnoegen en zelf-medelijden zal ik niet eten.
De schoonheid van de wereld is ijdel, maar mijn schoonheid komt van eerbiedige vreze des Heren.
Iedere dag zal ik mij op Zijn tegenwoordigheid concentreren wetende dat Gods genade voldoende is voor elke taak.

Ik geef alle teleurstellingen, angsten en misverstanden aan de Heer
Het vergetende hetgeen achter mij ligt
en leg af alle last en de zonde, die ons zo licht in weg staan
jaag ik naar het doel, om de hoogste prijs een vrouw van God te zijn.

Ik ben krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht
God, U bent mijn Vader en ik ben Uw dierbare dochter
Jezus U bent mijn Bruidegom en ik ben uw mooie bruid
Ik ben geschapen naar uw evenbeeld, gemaakt uit liefde
Ik ben een mooie vrouw van God!
 
Bron: onbekend
 
 

Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl