Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieen
Beloved Woman!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Link:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

  
 

 

 

 

 

Wanneer ben je behouden?

 • "Jezus antwoordde en zei tot hem: voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien…" (Johannes 3:3)

Opnieuw geboren worden betekent niet dat je natuurlijk nog een keer geboren moet worden, maar geestelijk. Dat houdt in dat de Heilige Geest je overtuigt van je zonde en je bij Jezus brengt. Het zondebesef wat Hij in je werkt is het begin van de wedergeboorte.

 • "En als Hij (de Heilige Geest) komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel…" (Johannes 16:8)

Vanaf dat moment zal de vernieuwing in je gehele leven doorwerken, naarmate je Gods Geest de ruimte geeft om te werken. Je zou het kunnen vergelijken met het leven van een baby die staat aan het begin van zijn leven en vele dingen moet leren wil hij tot volkomen volwassenheid komen.

 • "Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan…" (Johannes 3:5)
 

De nieuwe geboorte wordt bewerkt door water en Geest. Water is een beeld van het woord van God dat jou reinigt en schoonwast. Daarnaast is de Geest van God er om je te wijzen op zonde en verkeerde gewoontes in je leven en wat je daar mee moet doen. Daarbij zal Hij het nieuwe leven van Jezus meer en meer in je uitwerken. Iemand die opnieuw geboren is, kun je herkennen aan het feit dat hij gelooft dat Jezus de Christus is. Die persoon leeft uit het geloof en draagt overvloedig vrucht. Dat wil zeggen dat de uitwerking ervan zichtbaar is in iemands leven.

 • "Een ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren…" (1 Johannes 5:1a)

Samenvattend zou je kunnen zeggen, dat iemand die opnieuw geboren wordt, nieuw leven ontvangt door Jezus, wat betrekking heeft op zijn of haar gehele leven.

 • "Maar allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen van God te worden, hun, die in zijn naam geloven; die niet uit bloed, noch uit de wil van het vlees, noch uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn…" (Johannes 1:12-13)

Maar is het zo dat iedereen die in Jezus gelooft automatisch behouden is? Op die vraag willen we wat dieper in gaan… Behouden betekent hetzelfde als redden. Jezus is gekomen om mensen te redden en niet om ze te veroordelen.

 • "God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar van de ondergang te redden…" (Johannes 3:17)
 • "Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden…" (1 Timotheüs 1:15)
Eeuwig leven ontvang je door geloof in Jezus Christus. In heel de bijbel door wordt daar over geschreven.
 • "Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft…" (Johannes 3:16)

Niemand kan zichzelf redden of door goede werken voor God rechtvaardig staan.

 • "Het is uitgesloten dat iemand het met God in orde kan maken door alleen de wet te gehoorzamen…" (Galaten 2:16b)
 • "Want door genade (onverdiende gunst) bent u behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God…" (Efeziërs 2:8)

Door geloof in wat Jezus heeft gedaan aan het kruis voor jou persoonlijk en wie Hij is, wordt de gebroken relatie tussen God en jou hersteld. Op het moment dat jij gelooft wat Jezus voor jou heeft gedaan en dat aanvaardt, spreekt God je vrij van schuld.

 • "Wij dan, gerechtvaardigd (er is voldaan aan het recht; God spreekt je vrij van schuld) uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus…" (Romeinen 5:1)
 • "Want indien u met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u behouden worden; want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen; want: al wie de naam van de Heer aanroept, zal behouden worden…" (Romeinen 10:9-13)

Voor degenen die in Jezus zijn, is er geen veroordeling meer.

 • "Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn…" (Romeinen 8:1)

Toch geeft de Bijbel wel de volgende waarschuwing.

Je kunt wel gered zijn, maar God vraagt ook je toewijding en gehoorzaamheid aan Hem. Echt geloof wordt gekend aan de uitwerking ervan.

 • "Want elke boom wordt aan zijn eigen vrucht gekend…" (Lucas 6:44a)
 • "Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood…" (Jakobus 2:26)
 • "Wie zegt, dat Hij in Hem blijft, behoort ook zelf zo te wandelen, als Hij gewandeld heeft…" (1 Johannes 2:6)
 

Jezus was hier zelf ook heel scherp in. Hij riep de mensen altijd op tot een zuivere en heilige levenswandel die overeen kwam met waar ze zeiden in te in geloofden.

 • "Als u wilt weten of een boom goed of slecht is, kijk dan naar zijn vruchten. Aan een goede boom komen geen slechte vruchten en aan een slechte boom geen goede. Alle bomen waar geen goede vruchten aan komen, worden omgehakt en verbrand. Ik bedoel dit: aan zijn doen en laten kunt u zien hoe iemand is. Niet alle mensen die “Here” tegen Mij zeggen, komen in het hemelse Koninkrijk. Want daar komt u alleen als u doet wat mijn hemelse Vader wil…" (Mattheüs 7:17-21)
 • "Want als u naar het vlees (zondige natuur) leeft, zult u sterven; maar als u door de Geest de werkingen van het vlees doodt, zult u leven…" (Romeinen 8:13)

Het is duidelijk dat niet iedereen die zegt dat hij in Jezus gelooft behouden is, maar iedereen die echt in Jezus gelooft en aan zijn vrucht te herkennen is. Iemand waardoor de wil van de hemelse Vader kan werken. Heel veel mensen geloven wel in God en zijn Zoon Jezus, maar zijn niet bereid om Hem ook radicaal te volgen. Toch is dat wel noodzakelijk. Gods boodschap is zeer ernstig en moet ook zeker serieus worden genomen.

 • "Ga in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor ingaan; want eng is de poort en smal de weg die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden…" (Mattheüs 7:13-14)

Heb je hierin gefaald, dan is er nu nog altijd een weg terug. Breek dan met je zondige manier van leven en keer terug naar God. God wil je namelijk vergeven en een nieuwe kans geven.

 • "Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u…" (Lucas 15:18)
 

Samenvattend kun je dus zeggen dat een ieder om behouden te worden geestelijk geboren moet worden en dat het geloof zichtbaar moet worden aan de vrucht in iemands leven. Weigert iemand God in allerlei opzichten te gehoorzamen, terwijl hij of zij beweert een christen te zijn, dan kun je jezelf afvragen of die persoon wel werkelijk een christen is en of die persoon behouden zal zijn… Als jij je christen noemt, is het goed om jezelf ook eens de vraag te stellen of je wel echt een volgeling van Jezus bent. Hoe serieus neem je de boodschap van God om Hem werkelijk trouw te zijn en Hem alle liefde te geven die Hij waard is?

 

www.naarhouse.nl

 

Reacties

 

 

 

Wanneer ben je christen?

 

In de tijd dat Jezus op aarde rondwandelde, werden zijn volgelingen nog geen christenen genoemd. Dat gebeurde pas nadat Jezus naar zijn Vader was teruggegaan en de eerste gemeenten werden gesticht.

 • "…en dat de discipelen het eerst te Antiochië (Griekenland) christenen genoemd werden…" (Handelingen 11:26b)

Christen zijn houdt ten diepste in dat je een volgeling van Jezus Christus bent. Een volgeling van Jezus ben je niet zomaar. Jezus stelt bepaalde voorwaarden voor het navolgen van Hem.

De belangrijkste voorwaarde om een navolger van Jezus te zijn is dat je in Hem gelooft als de gestorven en opgestane Heer. Jezus sprak daar zelf al over. Door in Hem te geloven, erken je dat Hij de Zoon van God is en dat Hij naar deze wereld kwam om de mensen te verlossen van hun zonden en dat jij door dat offer van Hem aan te nemen, vrijgesproken wordt van schuld.

 • "Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven…" (Johannes 3:36a)
 • "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven…" (Johannes 5:24)

Hij vraagt je om Hem lief te hebben boven alles. Meer dan alles wat je bezit. Daarbij ingesloten vraagt Hij van je om net zoveel van je medemens te houden als van jezelf.

 • "Er kwamen heel veel mensen naar Jezus toe. Op een gegeven ogenblik draaide Hij Zich om en zei: Wie bij Mij wil horen, moet meer van Mij houden dan van zijn vader, moeder, vrouw, kinderen, broers en zusters. Ik moet hem zelfs meer waard zijn dan zijn eigen leven…" (Lucas 14:25-27)
 • "Jezus antwoordde: Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart, ziel en verstand. Dit gebod is het eerste en het belangrijkste. Het tweede, even belangrijke gebod is: houd net zoveel van uw medemens als van uzelf…" (Mattheüs 22:37-39)

Hij vraagt je volkomen toewijding aan Hem. Hij wil op de eerste plaats staan in je leven en Hij wil geen ander naast zich.

 • "U kunt niet twee heren dienen. Dat is onmogelijk. Want u zult de ene haten en de andere liefhebben. Of omgekeerd: de ene van harte dienen en van de ander niets willen weten. U kunt niet God dienen en tegelijk achter het geld aanzitten…" (Lucas 16:13)

Een navolger zijn van Jezus, betekent ook dat je bereid bent om je eigen ik te onderwerpen aan de wil van God. Dat houdt in dat jij je eigen wil en verlangens ondergeschikt maakt aan de wil en de verlangens van God.

 • "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar als zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. Wie zijn leven liefheeft, maakt dat het verloren gaat, maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren ten eeuwigen leven. Indien iemand Mij wil dienen, hij volge Mij, en waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Als iemand Mij dienen wil, de Vader zal hem eren…" (Johannes 12:24-26)
 • "Toen zei Jezus tot zijn discipelen: Als iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij. Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden…" (Mattheüs 16:24-25)

Geloof in Jezus zal vrucht voortbrengen. Doordat Gods nieuwe leven in jou is, verlang je ernaar de wil van God te doen. Het nieuwe leven, wat gevoed wordt door bijvoorbeeld in de Bijbel te lezen, verandert je leven, hartsgesteldheid en motivaties. Een geloof waar geen vrucht uit voortkomt is een dood geloof.

 • "Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood…" (Jakobus 2:26)

Het leven van een gelovige wordt door Jezus vergeleken met een boom.

 • "Aan een goede boom komen geen slechte vruchten en aan een slechte boom geen goede. Een boom is te herkennen aan zijn vruchten. Aan een doornstruik komen geen vijgen en aan een braamstruik geen druiven. Zo is het ook met de mensen. Iemand die goed is, doet goede dingen. Iemand die slecht is, doet slechte dingen. Je merkt het vooral aan wat hij zegt. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over…" (Lucas 6:43-45)

Hij zegt dat een goede boom goede vruchten voortbrengt en een slechte boom slechte vruchten voortbrengt. Daarom is het van groot belang dat je hart gereinigd (schoon gewassen) is en gevuld is met de liefde van God. Daar zullen een enorm mooie vruchten uit voort komen.

 • "Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid (geduld), vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing…" (Galaten 5:22)
Jezus roept Zijn volgelingen op om verschil te maken in deze wereld.
 • "U bent het zout dat de wereld leefbaar moet houden. Maar als u uw invloed verliest, wat moet er dan van de wereld worden? Weet u waar u dan nog goed voor bent? Om weggegooid en vertrapt te worden…" (Mattheüs 5:13)

Het onderwijs van Jezus is radicaler en heftiger dan van wie dan ook. Lees maar eens wat Hij zegt tot bepaalde (naam)christenen.

 • "Ik ken uw doen en laten. Ik weet dat u niet koud en warm bent. Was u maar koud of warm! Maar nu u lauw bent, word Ik misselijk van u; Ik zal u uitspugen…" (Openbaring 3:15-16)

Leven met Jezus heeft consequenties. Christen zijn in deze tijd is heftiger dan ooit. Het kost je eigen leven. Het vraagt volharding. Maar tegelijkertijd zit er een geweldige belofte aan vast.

 • "En Hij zei tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, er is niemand, die huis of vrouw of broeders of ouders of kinderen heeft prijsgegeven om het Koninkrijk van God, of hij zal vele malen meer ontvangen in deze tijd en in de toekomende eeuw het eeuwige leven…" (Lucas 18:29-30)

Samenvattend zou je het volgende kunnen concluderen… Een christen is iemand die:

 • In heeft gezien dat hij een zondaar is en de genade van God nodig heeft en zich daarom tot God bekeert;
 • Een kind van God is geworden door te geloven in het offer van de Here Jezus en zijn opstanding;
 • Een levende relatie heeft met de Here Jezus;
 • God liefheeft boven alles;
 • Bereid is zichzelf te verloochenen en zijn wil onderwerpt aan de wil van God;
 • Volledig is toegewijd aan God;
 • Vrucht draagt: de uitwerking van het geloof is zichtbaar in zijn leven;
 • Een verschil maakt in deze wereld.

Als je het rijtje leest, kan het je natuurlijk gaan duizelen en voel jij je misschien ongelofelijk tekortschieten. Niemand is echter perfect en elk van deze voorwaarden kan God in je uitwerken door de Heilige Geest. Hij weet waar het nog aan ontbreekt in je leven en zal je daarom kracht geven om aan deze voorwaarden te voldoen!

www.naarhouse.nl

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl