Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieen
Beloved Woman!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Link:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

  
 

 

 
 
 
 
God roept, wie wil luisteren?

God laat een indringende waarschuwing horen voor zijn volk, om niet mee te gaan met de vloedgolf van demonische invloed in de wereld en de kerk. Er is een storm bezig die mensen, meestal zonder dat ze het beseffen, systematisch beïnvloedt met demonische krachten, via films, boeken, muziek, spelletjes, enz.
Dat klinkt voor sommigen wildoverdreven. Maar de Bijbel is er meer dan duidelijk over, dat het uitermate dwaas is, om de macht van de duisternis te onderschatten. Satan is geen sprookjesfiguur. Volgens de Bijbel is hij een macht die de hele wereld beheerst.
“...de god van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is, in hen die God ongehoorzaam zijn.”
 
(Efeze 2:2)
Geen verzinsel dus, waar je oppervlakkig mee om kunt gaan. Niet voor niets roept onze hemelse Vader ons op, vanuit zijn diepe liefde en wijsheid:

“Wees nuchter en waakzaam! Uw tegenstander, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand die hij kan verslinden.” (2 Petrus 5:8)

“Want onze strijd gaat niet tegen mensen van vlees en bloed, maar tegen de overheden, de machten en de heersers van deze duistere wereld, tegen de geestelijke en bovenaardse machten van het kwaad.” (Efeze 6:12)

God laat ons in de Bijbel zien dat er in de geestelijke wereld meerdere niveaus zijn van kracht en invloed. Hun aanvoerder, Satan, wordt door Jezus Christus de vader van de leugen genoemd:
“De duivel staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.” (Johannes 8:44)

Hij is de bron, de oorsprong, de gever van elke vorm van leugen. Net zoals waarheid uit Jezus Christus voortkomt, komt leugen in essentie altijd voort uit Satan. Hij zaait het zaad van onwaarheid.
Als meesterleugenaar weet hij beter dan wie ook, hoe hij zelfs de meest ervaren christenen kan misleiden.

Als ultieme leugenaar kan hij de waarheid op zo’n gewiekste wijze vermengen met de duisternis, dat zelfs volwassen christenen erin kunnen trappen, als ze niet waakzaam zijn. Onderschat daarom alsjeblieft de vernuftige opzetten niet van deze macht, die als hoofddoel heeft: Gods volk in zijn greep krijgen!

Iemand schreef eens: Satan komt zelden als een olifant, die je al van ver hoort stampen. De Bijbel symboliseert hem als een slang. Slangen sluipen geruisloos over de grond, buiten je zicht, verborgen door het gras. Dat is een beeld waarin God ons de aard van Satan laat zien. Sluw, listig, vals, subtiel, onopgemerkt en dodelijk.

Als je weet dat deze leugenachtige macht de wereld beheerst, dan hoef je geen profeet te zijn, om te weten dat elk compromis met het vermaak van de wereld en elke verslapping van je waakzaamheid ernstige gevolgen kan hebben. Voor je het weet is er een subtiele leugen in je leven binnengeslopen, die je geestelijk zicht belemmert, waardoor je steeds minder helder kunt zien.

De oproep in de Bijbel om nuchter en waakzaam te zijn, is geen holle leus. Het is Gods hartekreet die zijn geliefde kinderen wil behoeden.

Vader wil dat we, in plaats van misleid te worden, juist overwinnaars worden, door stand te houden in de zuivere waarheid.
“Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist. (...) Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil.” (Efeze 5:11 15)

Het grote gevaar van echte misleiding is, dat diegene die misleidt is, het zelf absoluut niet ziet. Hij is beetje bij beetje onder een macht gekomen, die de ogen vertroebelt en het besef verduistert. Dat is een typische werking van Satan. Lees maar wat de Bijbel hierover openbaart:

“Zij geloven niet omdat de god van deze wereld hun geest heeft verblind.” (1 Korinthe 4:4)

“Niemand van u mag zich door de zonde laten verblinden en koppig worden.” (Hebr. 3:13)

Gehoorzaamheid brengt leven
God wil een volk dat gehoorzaamt aan zijn roep tot zuivering. Hij is niet de slome sukkel die zijn ogen steeds weer sluit voor onze koppige ongehoorzaamheid.

“Let er dus op, broeders en zusters, dat niemand van u door een slechte gezindheid ontrouw wordt aan de levende God en hem de rug toekeert. (...) Als u vandaag zijn stem hoort, wees dan niet koppig.” (Hebr. 3:12, 15)

Ongehoorzaamheid aan Gods Woord heeft grote gevolgen. Bijvoorbeeld dat je nooit in Gods ware zegen en vrede kunt ingaan, hoe christelijk je ook probeert te zijn, in eigen ogen. Het is gehoorzaamheid die zegen brengt, niet je eigen drukke ‘geestelijkheid’!

“Schept de HEER meer behagen in offers dan in gehoorzaamheid? Nee! Gehoorzaamheid is beter dan offers, volgzaamheid is beter dan het vet van rammen.” (1 Samuel 15:22)
“Aan wie heeft hij onder ede de toegang tot zijn rustplaats ontzegd? Waren zij dat niet die hem gehoorzaamheid weigerden? Ze konden er niet binnen, omdat ze ontrouw waren, dat is duidelijk.” (Hebr. 3:18, 19)

Het is zo makkelijk om Gods Woord af te wimpelen als overdreven of extreem. Het is makkelijk om je oren te sluiten voor waarschuwingen. Je doet gewoon het artikel weg. Klaar. En je gaat doen waar je zelf zin in hebt. Maar de verantwoordelijkheid is er wel.
God wil zuiverheid, mensen. Hij is een heilige Vader, die kinderen geroepen heeft om in zijn onbesmette licht te wandelen.

Er is werkelijk geen gemeenschap tussen de machten van duisternis en de God van het licht. Er is geen enkele eenheid tussen onze Vader en de macht die de wereld en de hele entertainment industrie beheerst. God roept je om je af te zonderen. Om je te heiligen. Om je apart te zetten.

“Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging.” (1 Tess. 4:7)

“Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.” (Hebr. 12:14) Belangrijke les uit het verleden

In de Bijbel zie je steeds en steeds weer dezelfde situatie: God spreekt op een scherpe manier door een profeet, omdat Hij het volk wil redden van demonische besmetting. Maar de meesten sluiten hun oren ervoor tot hun eigen nadeel. Het volk Israël leefde als een buurland van landen die zich inlieten met afgoderij (andere geesten dan de heilige Geest die God geeft). God zei heel nadrukkelijk: blijf er ver van. Jullie behoren Mij toe. Jullie zijn een apart gezet, een heilig land, een land dat mijn eigendom is.

Als jij jezelf hebt toegewijd aan Jezus Christus, dan ben je betaald met zijn bloed. Dan ben je Gods kind. Gods geliefde. Dan zegt God ook tegen jou: “Hou je ver van de toverij en de werkingen van de macht van het kwaad, die je ziet bij je buren.” Of concreet: kijk niet naar films die je besmetten met gedachten en gevoelens die uit het rijk van demonen afkomstig zijn. Luister niet naar muziek die je innerlijk volgiet met onreinheid en lust. Lees geen boeken die door andere machten ingegeven zijn dan de macht van Gods Geest.
Wees heilig. Zuiver je innerlijk. Wordt onbesmet.

Toch lees je ook in de Bijbel dat de mensen die God toebehoorden, steeds weer Gods woorden naast zich neerlegden. God heeft daar veel verdriet over. Want het roept zijn oordeel over hen af.
“Laat u door niemand met loze woorden misleiden; want om zulke dingen wordt God vertoornd op de mensen die niet willen gehoorzamen.” (Efeze 5:6)

“Zo zegt de HERE der heerscharen, de God van Israël: zie, Ik breng over deze stad en al haar steden al de rampspoed die Ik tegen haar heb uitgesproken, omdat zij hun nek hebben verhard om niet naar mijn woorden te horen.” (Jeremia 19:15)

Als God spreekt en oproept tot radicale bekering en je negeert het (misschien zelfs met zeer geestelijk klinkende argumenten!), dan zul je gegarandeerd Gods oordeel ervaren. Want onze Vader is geen zwakkeling, die zich laat bespotten door onze hoogmoedige, eigenzinnige tongen. Hij is geen domoor die zich zomaar laat afwimpelen.

HIJ IS JE MAKER!!!

“Maak u niets wijs: God laat niet met zich spotten. Een mens oogst wat hij zaait. Wie zaait op de akker van zijn zelfzucht, zal er verderf van oogsten. Maar wie zaait op de akker van de Geest, zal daarvan eeuwig leven oogsten.” (Galaten 6:7, 8)

Als God spreekt in de Bijbel, dan is het opdat de mensheid zou luisteren. Want Hij spreekt altijd alleen maar om ons voor komend onheil en drama’s te behoeden en ons juist te kunnen overstelpen met zijn buitengewone goedheid en liefde. Dat is de hartekreet die in de Bijbel helaas door het grootste deel van de mensheid steeds weer bespot werd.

Slechts weinigen horen werkelijk het vaderhart van God, die wil zegenen en beschermen.

Ze beschuldigen de boodschapper van allerlei onwaarheden, zoals negativiteit of onruststokerij, terwijl het juist de Vader is die zijn geliefde kinderen niet in ellende wil zien terechtkomen. Hij wil ze namelijk in zijn rijke zegen brengen. Maar wie wil er dat erkennen?
“Luister aandachtig naar de Heer, je God, en breng alle geboden die ik jullie vandaag opleg, nauwgezet in praktijk. Dan zal hij je verheffen boven alle andere volken. Ja, als je naar hem luistert, zul je al zijn zegeningen ervaren.” (Deuteronomium 28:1, 2)

De vraag die ik je vandaag wil stellen is:
Ben jij bereid te luisteren naar wat God tot jou zegt, doorheen de Bijbel? Zelfs als het zeer hard en scherp lijkt te zijn?

Ben je bereid je leven te reinigen van elke invloed die niet van Gods Geest komt? Gods Geest die heilig apart gezet is?

Ben jij bereid je af te zonderen van de invloed uit deze wereld? Zelfs als het je alles kost? Al je geld? Al je vrienden? Al je vermaak?
Durf jij erop vertrouwen dat wat je Vader zal geven, duizend maal beter zal zijn?

Veel mensen zijn sterk geneigd om steeds weer slimme excuses te verzinnen. Zelfs zeer christelijk klinkende excuses, om toch maar te kunnen snoepen van de tafel van de goddeloze wereld. De mens is heel goed in het bedenken van gedachten die het geweten en Gods stem sussen. “O, maar er zit in die film toch ook een goede boodschap! Je kunt er heel wat van leren.” “Zie je wel! Er is een duidelijke parallel tussen dat verhaal en de Bijbel.”

Maar God ziet ons hart. Hij weet precies wat we denken en voelen. Hij weet wat er in ons innerlijk omgaat, wat onze ware verlangens zijn. Hij wil een volk dat afrekent met de leugens in hun hart. Hij wil mensen die niet langer beheersd worden door smoesjes en hypocresie. Hij wil mensen die op hun gezicht gaan voor Hem, in oprechte liefde en werkelijk ontzag. Mensen die niet alleen de woorden over God hebben, maar die met heel hun hart God liefhebben.

“Loop niet met ongelovigen in hetzelfde gareel. Wat heeft gerechtigheid te maken met wetteloosheid, of wat heeft licht uit te staan met duisternis? Welke overeenstemming bestaat er tussen Christus en Satan, of wat heeft een gelovige gemeen met een ongelovige?

Bestaat er een overeenkomst tussen de tempel van God en de afgoden? Wij zijn de tempel van de levende God!

Want hij heeft zelf gezegd:
Ik zal bij hen wonen en altijd en overal met hen meegaan. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Daarom zegt de Heer: Trek uit hun midden weg, scheid u van hen af en raak niets aan wat onrein is. Dan zal ik u aannemen; ik zal uw vader zijn en u zult mijn zonen en dochters zijn, zegt de Heer die alles in zijn macht heeft.”
(2 Kor. 6:14 18)

De mens wil altijd water bij de wijn doen. Maar Jezus doet het anders. Hij verandert het water weer in wijn... Wil jij water bij Gods sterke wijn doen? Zodat het minder scherp is om te drinken? Minder bedreigend voor je gemakzucht en compromis?
Of wil je dat je slappe watertjes veranderd worden in wijn, door Jezus Christus?

De keuze is aan jou.  
 
 Door David Sörensen
 
www.real-life.nl


Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl