Categorieen
Beloved Woman!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Link:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

  
 

 

Laatste artikelen
 
  
 
 
 
 
Beloved Woman
 
  
  @Beloved Daughter
 
 
Reacties

 

 

 

Wanneer ben je behouden?

 • "Jezus antwoordde en zei tot hem: voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien…" (Johannes 3:3)

Opnieuw geboren worden betekent niet dat je natuurlijk nog een keer geboren moet worden, maar geestelijk. Dat houdt in dat de Heilige Geest je overtuigt van je zonde en je bij Jezus brengt. Het zondebesef wat Hij in je werkt is het begin van de wedergeboorte.

 • "En als Hij (de Heilige Geest) komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel…" (Johannes 16:8)

Vanaf dat moment zal de vernieuwing in je gehele leven doorwerken, naarmate je Gods Geest de ruimte geeft om te werken. Je zou het kunnen vergelijken met het leven van een baby die staat aan het begin van zijn leven en vele dingen moet leren wil hij tot volkomen volwassenheid komen.

 • "Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan…" (Johannes 3:5)
 

De nieuwe geboorte wordt bewerkt door water en Geest. Water is een beeld van het woord van God dat jou reinigt en schoonwast. Daarnaast is de Geest van God er om je te wijzen op zonde en verkeerde gewoontes in je leven en wat je daar mee moet doen. Daarbij zal Hij het nieuwe leven van Jezus meer en meer in je uitwerken. Iemand die opnieuw geboren is, kun je herkennen aan het feit dat hij gelooft dat Jezus de Christus is. Die persoon leeft uit het geloof en draagt overvloedig vrucht. Dat wil zeggen dat de uitwerking ervan zichtbaar is in iemands leven.

 • "Een ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren…" (1 Johannes 5:1a)

Samenvattend zou je kunnen zeggen, dat iemand die opnieuw geboren wordt, nieuw leven ontvangt door Jezus, wat betrekking heeft op zijn of haar gehele leven.

 • "Maar allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen van God te worden, hun, die in zijn naam geloven; die niet uit bloed, noch uit de wil van het vlees, noch uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn…" (Johannes 1:12-13)

Maar is het zo dat iedereen die in Jezus gelooft automatisch behouden is? Op die vraag willen we wat dieper in gaan… Behouden betekent hetzelfde als redden. Jezus is gekomen om mensen te redden en niet om ze te veroordelen.

 • "God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar van de ondergang te redden…" (Johannes 3:17)
 • "Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden…" (1 Timotheüs 1:15)
Eeuwig leven ontvang je door geloof in Jezus Christus. In heel de bijbel door wordt daar over geschreven.
 • "Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft…" (Johannes 3:16)

Niemand kan zichzelf redden of door goede werken voor God rechtvaardig staan.

 • "Het is uitgesloten dat iemand het met God in orde kan maken door alleen de wet te gehoorzamen…" (Galaten 2:16b)
 • "Want door genade (onverdiende gunst) bent u behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God…" (Efeziërs 2:8)

Door geloof in wat Jezus heeft gedaan aan het kruis voor jou persoonlijk en wie Hij is, wordt de gebroken relatie tussen God en jou hersteld. Op het moment dat jij gelooft wat Jezus voor jou heeft gedaan en dat aanvaardt, spreekt God je vrij van schuld.

 • "Wij dan, gerechtvaardigd (er is voldaan aan het recht; God spreekt je vrij van schuld) uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus…" (Romeinen 5:1)
 • "Want indien u met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u behouden worden; want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen; want: al wie de naam van de Heer aanroept, zal behouden worden…" (Romeinen 10:9-13)

Voor degenen die in Jezus zijn, is er geen veroordeling meer.

 • "Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn…" (Romeinen 8:1)

Toch geeft de Bijbel wel de volgende waarschuwing.

Je kunt wel gered zijn, maar God vraagt ook je toewijding en gehoorzaamheid aan Hem. Echt geloof wordt gekend aan de uitwerking ervan.

 • "Want elke boom wordt aan zijn eigen vrucht gekend…" (Lucas 6:44a)
 • "Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood…" (Jakobus 2:26)
 • "Wie zegt, dat Hij in Hem blijft, behoort ook zelf zo te wandelen, als Hij gewandeld heeft…" (1 Johannes 2:6)
 

Jezus was hier zelf ook heel scherp in. Hij riep de mensen altijd op tot een zuivere en heilige levenswandel die overeen kwam met waar ze zeiden in te in geloofden.

 • "Als u wilt weten of een boom goed of slecht is, kijk dan naar zijn vruchten. Aan een goede boom komen geen slechte vruchten en aan een slechte boom geen goede. Alle bomen waar geen goede vruchten aan komen, worden omgehakt en verbrand. Ik bedoel dit: aan zijn doen en laten kunt u zien hoe iemand is. Niet alle mensen die “Here” tegen Mij zeggen, komen in het hemelse Koninkrijk. Want daar komt u alleen als u doet wat mijn hemelse Vader wil…" (Mattheüs 7:17-21)
 • "Want als u naar het vlees (zondige natuur) leeft, zult u sterven; maar als u door de Geest de werkingen van het vlees doodt, zult u leven…" (Romeinen 8:13)

Het is duidelijk dat niet iedereen die zegt dat hij in Jezus gelooft behouden is, maar iedereen die echt in Jezus gelooft en aan zijn vrucht te herkennen is. Iemand waardoor de wil van de hemelse Vader kan werken. Heel veel mensen geloven wel in God en zijn Zoon Jezus, maar zijn niet bereid om Hem ook radicaal te volgen. Toch is dat wel noodzakelijk. Gods boodschap is zeer ernstig en moet ook zeker serieus worden genomen.

 • "Ga in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor ingaan; want eng is de poort en smal de weg die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden…" (Mattheüs 7:13-14)

Heb je hierin gefaald, dan is er nu nog altijd een weg terug. Breek dan met je zondige manier van leven en keer terug naar God. God wil je namelijk vergeven en een nieuwe kans geven.

 • "Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u…" (Lucas 15:18)
 

Samenvattend kun je dus zeggen dat een ieder om behouden te worden geestelijk geboren moet worden en dat het geloof zichtbaar moet worden aan de vrucht in iemands leven. Weigert iemand God in allerlei opzichten te gehoorzamen, terwijl hij of zij beweert een christen te zijn, dan kun je jezelf afvragen of die persoon wel werkelijk een christen is en of die persoon behouden zal zijn… Als jij je christen noemt, is het goed om jezelf ook eens de vraag te stellen of je wel echt een volgeling van Jezus bent. Hoe serieus neem je de boodschap van God om Hem werkelijk trouw te zijn en Hem alle liefde te geven die Hij waard is?

 

www.naarhouse.nl

 

Reacties

 

 

 

Wanneer ben je christen?

 

In de tijd dat Jezus op aarde rondwandelde, werden zijn volgelingen nog geen christenen genoemd. Dat gebeurde pas nadat Jezus naar zijn Vader was teruggegaan en de eerste gemeenten werden gesticht.

 • "…en dat de discipelen het eerst te Antiochië (Griekenland) christenen genoemd werden…" (Handelingen 11:26b)

Christen zijn houdt ten diepste in dat je een volgeling van Jezus Christus bent. Een volgeling van Jezus ben je niet zomaar. Jezus stelt bepaalde voorwaarden voor het navolgen van Hem.

De belangrijkste voorwaarde om een navolger van Jezus te zijn is dat je in Hem gelooft als de gestorven en opgestane Heer. Jezus sprak daar zelf al over. Door in Hem te geloven, erken je dat Hij de Zoon van God is en dat Hij naar deze wereld kwam om de mensen te verlossen van hun zonden en dat jij door dat offer van Hem aan te nemen, vrijgesproken wordt van schuld.

 • "Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven…" (Johannes 3:36a)
 • "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven…" (Johannes 5:24)

Hij vraagt je om Hem lief te hebben boven alles. Meer dan alles wat je bezit. Daarbij ingesloten vraagt Hij van je om net zoveel van je medemens te houden als van jezelf.

 • "Er kwamen heel veel mensen naar Jezus toe. Op een gegeven ogenblik draaide Hij Zich om en zei: Wie bij Mij wil horen, moet meer van Mij houden dan van zijn vader, moeder, vrouw, kinderen, broers en zusters. Ik moet hem zelfs meer waard zijn dan zijn eigen leven…" (Lucas 14:25-27)
 • "Jezus antwoordde: Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart, ziel en verstand. Dit gebod is het eerste en het belangrijkste. Het tweede, even belangrijke gebod is: houd net zoveel van uw medemens als van uzelf…" (Mattheüs 22:37-39)

Hij vraagt je volkomen toewijding aan Hem. Hij wil op de eerste plaats staan in je leven en Hij wil geen ander naast zich.

 • "U kunt niet twee heren dienen. Dat is onmogelijk. Want u zult de ene haten en de andere liefhebben. Of omgekeerd: de ene van harte dienen en van de ander niets willen weten. U kunt niet God dienen en tegelijk achter het geld aanzitten…" (Lucas 16:13)

Een navolger zijn van Jezus, betekent ook dat je bereid bent om je eigen ik te onderwerpen aan de wil van God. Dat houdt in dat jij je eigen wil en verlangens ondergeschikt maakt aan de wil en de verlangens van God.

 • "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar als zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. Wie zijn leven liefheeft, maakt dat het verloren gaat, maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren ten eeuwigen leven. Indien iemand Mij wil dienen, hij volge Mij, en waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Als iemand Mij dienen wil, de Vader zal hem eren…" (Johannes 12:24-26)
 • "Toen zei Jezus tot zijn discipelen: Als iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij. Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden…" (Mattheüs 16:24-25)

Geloof in Jezus zal vrucht voortbrengen. Doordat Gods nieuwe leven in jou is, verlang je ernaar de wil van God te doen. Het nieuwe leven, wat gevoed wordt door bijvoorbeeld in de Bijbel te lezen, verandert je leven, hartsgesteldheid en motivaties. Een geloof waar geen vrucht uit voortkomt is een dood geloof.

 • "Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood…" (Jakobus 2:26)

Het leven van een gelovige wordt door Jezus vergeleken met een boom.

 • "Aan een goede boom komen geen slechte vruchten en aan een slechte boom geen goede. Een boom is te herkennen aan zijn vruchten. Aan een doornstruik komen geen vijgen en aan een braamstruik geen druiven. Zo is het ook met de mensen. Iemand die goed is, doet goede dingen. Iemand die slecht is, doet slechte dingen. Je merkt het vooral aan wat hij zegt. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over…" (Lucas 6:43-45)

Hij zegt dat een goede boom goede vruchten voortbrengt en een slechte boom slechte vruchten voortbrengt. Daarom is het van groot belang dat je hart gereinigd (schoon gewassen) is en gevuld is met de liefde van God. Daar zullen een enorm mooie vruchten uit voort komen.

 • "Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid (geduld), vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing…" (Galaten 5:22)
Jezus roept Zijn volgelingen op om verschil te maken in deze wereld.
 • "U bent het zout dat de wereld leefbaar moet houden. Maar als u uw invloed verliest, wat moet er dan van de wereld worden? Weet u waar u dan nog goed voor bent? Om weggegooid en vertrapt te worden…" (Mattheüs 5:13)

Het onderwijs van Jezus is radicaler en heftiger dan van wie dan ook. Lees maar eens wat Hij zegt tot bepaalde (naam)christenen.

 • "Ik ken uw doen en laten. Ik weet dat u niet koud en warm bent. Was u maar koud of warm! Maar nu u lauw bent, word Ik misselijk van u; Ik zal u uitspugen…" (Openbaring 3:15-16)

Leven met Jezus heeft consequenties. Christen zijn in deze tijd is heftiger dan ooit. Het kost je eigen leven. Het vraagt volharding. Maar tegelijkertijd zit er een geweldige belofte aan vast.

 • "En Hij zei tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, er is niemand, die huis of vrouw of broeders of ouders of kinderen heeft prijsgegeven om het Koninkrijk van God, of hij zal vele malen meer ontvangen in deze tijd en in de toekomende eeuw het eeuwige leven…" (Lucas 18:29-30)

Samenvattend zou je het volgende kunnen concluderen… Een christen is iemand die:

 • In heeft gezien dat hij een zondaar is en de genade van God nodig heeft en zich daarom tot God bekeert;
 • Een kind van God is geworden door te geloven in het offer van de Here Jezus en zijn opstanding;
 • Een levende relatie heeft met de Here Jezus;
 • God liefheeft boven alles;
 • Bereid is zichzelf te verloochenen en zijn wil onderwerpt aan de wil van God;
 • Volledig is toegewijd aan God;
 • Vrucht draagt: de uitwerking van het geloof is zichtbaar in zijn leven;
 • Een verschil maakt in deze wereld.

Als je het rijtje leest, kan het je natuurlijk gaan duizelen en voel jij je misschien ongelofelijk tekortschieten. Niemand is echter perfect en elk van deze voorwaarden kan God in je uitwerken door de Heilige Geest. Hij weet waar het nog aan ontbreekt in je leven en zal je daarom kracht geven om aan deze voorwaarden te voldoen!

www.naarhouse.nl

Reacties

 

 

 

 

When the world forgets

 

When the world forgets

To share your sorrows

To listen when you feel alone

To lift you up

To love you no matter who you are

To be compassionate

To be kind

To hug you

To help you when you are sick

To help you when you are poor

To gently guide you from the wrong path

To forgive the mistakes you made

To be a friend

To say I love you

To smile

To appreciate you

To say thank you

 

God always remembers!

 

 

©Kimberly Dawn 2012

 

Reacties

 

 

 

In God's Hands

 

You are here by God’s choice

Not by chance

And He has a special purpose for you

His hand formed you through love

You are unique

And He compares you to no one else

He knows everything about you

You lack nothing

That His grace can’t give you

 

©Kimberly Dawn 2010

Reacties
 
 
 
 
 
My Precious Child,
 
You may not know everything about Me, but I know everything about you (Psalm 139:1). I know when you sit down and when you rise up (Psalm 139:2). I am familiar with your ways (Psalm 139:3). Even the very hairs on your hea...d are numbered (Matt 10:29-31) for you were made in My image (Genesis 1:27). In Me you live and move and have your being (Acts 17:28) for you are My offspring (Acts 17:28). I knew you even before you were conceived (Jeremiah 1:4-5). I chose you even before I planned creation (Ephesians 1:11-12). You were not a mistake; all your days are written in my book (Psalm 139:15-16). I determined the exact time of your birth and where you would live (Acts 17:26). You were fearfully and wonderfully made (Psalm 139:14). I knit you together in you mother's womb (Psalm 139:13) and brought you forth on the day you were born (Psalm 71:6). I have been misrepresented by those who don't know Me (John 8:41-44). I am not distant and angry, but I am the complete expression of love (1 John 4:16), and it is my desire to lavish My love on you (1 John 3:1). I offer you more than your earthly father ever could (Matthew 7:11) for I am the Perfect Father (Matthew 5:48). Every good gift that you receive comes from My hand (James 1:17) for I am your provider, and I meet all your needs (Matthew 6:31-33). My plan for your future has always been filled with hope. (Jeremiah 29:11). Because I love you with an everlasting love (Jeremiah 31:3), My thoughts toward you are as countless as the sand on the seashore (Psalm 139:17-18) and I rejoice over you with singing (Zephaniah 3:17). I will never stop doing good to you (Jeremiah 32:40) for you are My treasured possession (Exodus 19:5). I desire to establish you with all My heart and all My soul (Jeremiah 32:41). I want to show you great and marvelous things (Jeremiah 33:3). If you seek Me with all your heart, you will find Me (Deuteronomy 4:29). Delight in Me, and I will give you the desires of you heart (Psalm 37:4) for it is I who gave you those desires (Philippians 2:13). I am able to do more for you than you could possibly imagine (Ephesians 3:20) for I am your greatest encourager (2 Thessalonians 2:16-17). I am also the Father who comforts you in all your troubles (2 Corinthians 1:3-4). When you are brokenhearted, I am close to you (Psalm 34:18). As a Shepherd carries a lamb, I have carried you close you My heart (Isaiah 40:11). One day, I will wipe away every tear from your eyes (Revelation 21:3-4) and I'll take away all the pain you have suffered on this earth (Revelation 21:3-4). I am your Father, and I love you even as I love my Son, Jesus (John 17:26). He is the exact representation of My being (Hebrews 1:3). He came to demonstrate that I am for you, not against you (Romans 8:31) and to tell you that I am not counting your sins (2 Corinthians 5:18-19). Jesus died so that you could be reconciled (2 Corinthians 5:18-19). His death was the ultimate expression of My love for you (1 John 4:10). I gave up everything I loved so that I might gain your love (Romans 8:31-32). When you received the gift of my Son, Jesus, you received Me (1 John 2:23), and nothing will ever separate you from My love again (Romans 8:38-39). If you've strayed, come home, and I'll throw the biggest party heaven has ever seen (Luke 15:7). From the moment you received Me, I have been your Father and I will, now, always be your Father (Ephesians 3:14-15). My question is, if you are not one of Mine, will you be My child (John 1:1-13)? If you are, will you walk with Me always and keep My commands (Deuteronomy 11:22)? Regardless, I am waiting for you (Luke 15:11-32). I always have been!
Love, Your Dad, Almighty God
Reacties

 

 

 

 

Romantic photo ma29-46.gif

 

 

 

Hoe kan ik een kind van God worden?

 

 

Vraag:  "Hoe kan ik een kind van God worden?"


Antwoord:
“Wie hem [Jezus] wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden” (Johannes 1:12).

 


“Je moet opnieuw geboren worden” Toen Jezus door de religieuze leider Nikodemus werd bezocht, gaf Hij hem niet meteen de verzekering dat hij naar de hemel zou gaan. In plaats daarvan zei Christus: “Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien" (Johannes 3:3).
Wanneer een mens voor de eerste keer wordt geboren, erft hij de zondige aard die afkomstig is van Adam's ongehoorzaamheid in de Hof van Eden. Niemand hoeft een kind te leren hoe te zondigen. Hij volgt heel natuurlijk zijn eigen natuurlijke verlangens en dat leidt tot zonden als liegen, stelen en haten. In plaats van een kind van God te zijn, is hij een kind van ongehoorzaamheid en boosheid.
“U was dood door de misstappen en zonden waarmee u de weg ging van de god van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht [Satan], de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn [letterlijk: kinderen der ongehoorzaamheid]. Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten, wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toorn [ook wel: wij waren van nature kinderen des toorns], net als ieder ander.” (Efeziërs 2:1-3).
Als “kinderen des toorns” verdienen we om in de hel van God afgescheiden te worden. Maar gelukkig gaat deze passage als volgt verder: “Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered” (Efeziërs 2:4-5).
Hoe worden we dan met Christus levend gemaakt / herboren / een kind van God? We moeten Jezus ontvangen!
Ontvang Jezus “Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden” (Johannes 1:12).
Deze passage legt duidelijk uit hoe we God's kind kunnen worden. We moeten Jezus ontvangen door in Hem te geloven. Wat moeten we dan over Jezus geloven?
Op de eerste plaats moeten we erkennen dat Jezus de eeuwige Zoon van God is die een mens werd. Hij werd door de kracht van de Heilige Geest uit de maagd Maria geboren en daarom erfde Jezus de zondige aard van Adam niet. Daarom wordt Hij ook wel de tweede Adam genoemd (1 Korintiërs 15:22). Terwijl Adam's éne daad van ongehoorzaamheid de vloek van de zonde over de wereld bracht, kan het perfecte leven van Christus onze zondige daden bedekken. Als reactie hierop moeten we tot inkeer komen (ons van onze zonden afkeren) en er op vertrouwen dat Zijn perfecte leven ons reinigt.
Op de tweede plaats moeten we vertrouwen in Jezus hebben als onze Redder. God's plan bestond uit het opofferen van Zijn perfecte Zoon aan het kruis om zo de straf op zich te nemen die wij voor onze zonden verdienen: de dood. De dood van Christus bevrijdt de mensen die Hem ontvangen van de straf en de macht van de zonde.
Tenslotte moeten we Jezus als onze Heer volgen. Nadat Hij Christus als de Overwinnaar over de zonde en de dood deed opstaan, gaf God Hem alle autoriteit (Efeziërs 1:20-23). Jezus leidt allen die Hem ontvangen; Hij zal allen die Hem afwijzen veroordelen (Handelingen 10:42). Door God's genade, die ons berouwvol maakt en ons een geloof in de Redder en Heer geeft, worden we opnieuw geboren, in een nieuw leven als God's kind. Alleen de mensen die Jezus ontvangen – mensen die dus niet alleen dingen over Hem weten, maar die ook op Hem vertrouwen voor hun redding, die zich aan Hem als hun Meester onderwerpen en die Hem als de ultieme schat liefhebben – alleen die mensen worden God's kind.
Word een kind van God “Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God” (Johannes 1:12-13).
Net zoals wij geen aandeel hadden in onze natuurlijke geboorte, zo kunnen wij ook niet zelf aan bijdragen aan onze geboorte in God's familie door goede daden te doen of een eigen geloof te voorschijn te toveren. Zoals het bovenstaande vers zegt, is God degene die “het voorrecht heeft gegeven” uit Zijn genadige wil. “Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd” (1 Johannes 3:1). God's kind heeft dus niets om trots op te zijn, maar kan wel de Heer alle eer hiervoor geven (Efeziërs 2:8-9).
Een kind groeit op om op zijn ouders te lijken. Op een soortgelijke manier wil God dat Zijn kinderen steeds meer als Christus worden. Ook al zullen we pas in de hemel perfect zijn, toch zal een kind van God niet uit gewoonte en zonder berouw zondigen. “Kinderen, laat niemand u misleiden: wie rechtvaardig leeft is een rechtvaardige, zoals ook Jezus rechtvaardig is, en wie zondigt komt uit de duivel voort, want de duivel heeft vanaf het begin gezondigd. De Zoon van God is dan ook verschenen om de daden van de duivel teniet te doen. Wie uit God geboren is zondigt niet, want Gods zaad is blijvend in hem. Hij kán zelfs niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hieraan is te zien wie kinderen van God en wie kinderen van de duivel zijn: wie niet rechtvaardig leeft, komt niet uit God voort. Hetzelfde geldt voor wie zijn broeder of zuster niet liefheeft” (1 Johannes 3:7-10).
Vergis je niet; een kind van God kan niet “onteigend” worden door te zondigen. Maar iemand die zonden “bezigt” (dat wil zeggen iemand die consequent van zonden geniet zonder zich druk te maken over het volgen van Christus en Zijn Woord) onthult dat hij nooit herboren werd. Jezus zei tegen dergelijke mensen: “Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil” (Johannes 8:44). God’s kinderen, aan de andere kant, hongeren niet naar de gratificatie van de zonde maar verlangen er naar om hun Vader te kennen, lief te hebben en te verheerlijken.
De beloningen zijn onmetelijk wanneer je een kind van God bent. Als God's kind zijn we een onderdeel van zijn familie (de kerk), wordt ons een thuis in de hemel beloofd en wordt ons het recht gegeven om God in gebeden als Vader te benaderen (Efeziërs 2:19; 1 Petrus 1:3-6; Romeinen 8:15).
Reageer op God's oproep om berouw voor je zonden te tonen en om in Christus te geloven. Word vandaag een kind van God!
 WWW.gotquestios.org
     
Reacties

 

 

Bride photo ma4-47.gif

 

Wie ben ik?

 

 

Door genade mag ik zeggen:
 
 • Ik ben het zout der aarde (Matth. 5:13)
 • Ik ben het licht der wereld (Matth. 5:14)
 • Ik ben een kind van God (Joh. 1:12)
 • Ik ben een rank van de Ware Wijnstok, een kanaal voor de liefde van Christus (Joh. 15:1,5)
 • Ik ben een vriend van Christus (Joh. 15:15)
 • Ik ben een dienaar van de gerechtigheid (Rom. 6:18)
 • Ik ben een dienaar van God (Rom. 6:22)
 • Ik ben een zoon/dochter van God; God is mijn Vader (Rom. 8:14,15; Gal. 3:26; 4:6)
 • Ik ben een mede-erfgenaam van Christus, en heb deel aan het erfgoed van Christus (Rom. 8:17)
 • Ik ben Gods tempel. Zijn Geest en Zijn Leven wonen in mij. (1Kor. 3:16; 6:19)
 • Ik heb mij aan de Heere Jezus gehecht en ben één geest met Hem (1 Kor. 6:17)
 • Ik ben een lid van het lichaam van Christus (1 Kor. 12:27; Ef. 5:30)
 • Ik ben een nieuwe schepping (2 Kor. 5:17)
 • Ik ben een verzoend met God en Hij heeft mij de bediening der verzoening gegeven (2 Kor. 5:18,19)
 • Ik ben een zoon/dochter van God en ik ben in Christus één met andere christenen (Gal. 3:26,28)
 • Ik ben een erfgenaam van God, omdat ik een zoon/dochter van God ben (Gal. 4:6,7)
 • Ik ben een heilige (Ef. 1:1; 1 Kor. 1:2)
 • Ik ben een maaksel van God, in Christus Jezus geschapen om zijn werk te doen (Ef. 2:10)
 • Ik ben een huisgenoot van God (Ef. 2:19)
 • Ik ben een gevangene in de Heere (Ef. 3:1; 4:1)
 • Ik ben een rechtvaardige en heilig (Ef. 4:24)
 • Ik ben een burger van een rijk in de hemel, en ik heb nu al een plaats in de hemelse gewesten (Fil. 3:20; Ef. 2:6)
 • Ik ben verborgen met Christus in God (Kol. 3:3)
 • Ik ben een uiting van het leven van Christus, omdat Hij mijn leven is (Kol. 3:4)
 • Ik ben door God uitverkoren, heilig en bemind (Kol. 3:12; 1 Tess. 5:5)
 • Ik ben een kind van het licht en niet van de duisternis (1 tess. 5:5)
 • Ik ben een levende steen en mag me laten gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis (1 Petr. 2:5)
 • Ik hoor bij een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk Gode ten eigendom (1 Petr. 2:11)
 • Ik ben een vijand van de duivel (1 Petr. 5:8)
 • Ik ben een kind van God, en ik zal gelijk zijn aan Christus, als Hij terug komt op de aarde (1 Joh. 3:1,2)
 • Ik ben uit God geboren. Het kwaad, de duivel, heeft geen vat op mij (1 Joh. 5:18)
 • Door de genade van God ben ik wat ik ben (1 Kor. 15:10)
Reacties

 

 

 Elegance photo ma17-47.gif

 

 

Ik ben een mooie vrouw van God

Ik ben bekwaam, intelligent en degelijke vrouw
Ik ben veel meer kostbaarder dan juwelen en mijn waarde is ver boven robijnen en parelen
Kracht en waardigheid zijn mijn kledij en mijn positie is sterk en veilig
Ik open mijn mijn mond met bekwaamheid en Goddelijke wijsheid
 
Het brood van luiheid, roddel, misnoegen en zelf-medelijden zal ik niet eten.
De schoonheid van de wereld is ijdel, maar mijn schoonheid komt van eerbiedige vreze des Heren.
Iedere dag zal ik mij op Zijn tegenwoordigheid concentreren wetende dat Gods genade voldoende is voor elke taak.
Ik geef alle teleurstellingen, angsten en misverstanden aan de Heer
Het vergetende hetgeen achter mij ligt
en leg af alle last en de zonde, die ons zo licht in weg staan
jaag ik naar het doel, om de hoogste prijs een vrouw van God te zijn.
 
Ik ben krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht
God, U bent mijn Vader en ik ben Uw dierbare dochter
Jezus U bent mijn Bruidegom en ik ben uw mooie bruid
Ik ben geschapen naar uw evenbeeld, gemaakt uit liefde
 
IK BEN EEN MOOIE VROUW VAN GOD!
Reacties

 

 Goth photo ma13-49.gif

 

 

Ik ben bijzonder

 

God heeft mij bijzonder en wonderbaarlijk gemaakt!

Ik ben speciaal en  door God uniek gemaakt! 1)

Ik ben goed en compleet geschapen, 2)

gemaakt  naar Gods beeld en ik lijk op Hem! 3)

Ik ben kostbaar en waardig in Gods ogen  4)

God kroont mij met trouw en liefde,

Hij overlaadt mij met schoonheid en  geluk 5)

Toch is natuurlijke charme onbetrouwbaar en schoonheid gaat  voorbij 6)

Mensen kijken misschien naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt  naar mijn hart. 7)

God kan zijn oog niet van mij afhouden,

omdat ik voor  Hem rechtvaardig ben.

Hij zet mij als een koning(-in) op de troon,

Hij  geeft mij aanzien voor altijd.8)

Ik ben door God uitgekozen als  zijn geliefde zoon/dochter! 9)

Amen!


1) Vrij naar Psalm 139

2) Genesis 1:31

3) Genesis 1:26,27

4)Jesaja 43:4

5) Psalm 103:5

6)  Spreuken 31:30

7) 1 Samuel 16:7

8) Job 36:7, WV

9) Efeze 1:5


Reacties

 

 

 

 

God's borduurwerk

(Corry ten Boom)

 

'Mijn leven is een weefsel
tussen mijn God en mij.
Niet ik kies uit de kleuren;
heel doelbewust werkt Hij.
Soms weeft Hij er verdriet in
en ik, door onverstand,
vergeet; Hij ziet de boven-
en ik de onderkant.
'Als 't weefgetouw zal rusten
en de spoel niet meer schiet om,
zal God het doek ontvouwen
en verklaart Hij het 'waarom'.
Hoe nodig donk're draden
zijn in des Wevers hand
naast goud-en zilverdraden.
Zó komt zijn plan tot stand'.
 
 
 
In het boek 'Ik geef om jou'
wordt het als volgt omschreven:
 
 
Het gaat vaak niet zoals wij willen,
we begrijpen niet dat het zo moet,
we kunnen niet altijd zeggen,
wat God doet, ja dat is goed.
 
We kunnen niet begrijpen
dat God alles overziet.
Wij zien slechts ons eigen deel,
ons eigen leed, meer zien we niet.
 
God ziet van het borduurwerk
ook de bovenkant.
Wij zien slechts draden en knopen
dus alleen de onderkant.
God houdt heel het borduurwerk
veilig in zijn hand.
Hij weet hoe het worden moet
Hij ziet de boven- én onderkant.
 
Al struikel je over draden
en gaat het niet zoals je wil,
vertrouw toch maar op God de Vader
zijn weefgetouw staat nooit stil!
 
- Auteur onbekend
Reacties

 

Prayer of Hope

O Lord, in Whom is our hope, remove far from us, we pray Thee, empty hopes and presumptuous confidence. Make our hearts so right with Thy most holy and loving heart, that hoping in Thee we may do good; until that day when faithand hope shall be abolished by sight and possession, and love shall be all in all.

 

Amen."

 

 

 

 

Reacties

 

 

 

Prayer for Anxious People

 

Father, I pray for (name one or more) and others in my circle of family and friends who are carrying heavy loads... Your Word says an anxious heart weighs a person down, and this is how I think they must feel—as if they're carrying heavy loads, more than they can bear. When they feel upset and beside themselves, calm them down and comfort them with the assurance of Your love. Help them not be overwhelmed by anxious thoughts. (Proverbs 12:25a; Psalm 94:19) Our hearts are not supposed to be troubled; but that's their struggle—help them trust

 

You and the Lord Jesus, as I know they must. Help them understand that You are the One who makes a way when things seem impossible; nothing is too hard for You! (John 14:27; Isaiah 43:19; Jeremiah 32:17; Luke 1:37) Help them be faithful to You and to the way You want them to live, for You guard the lives of those who are faithful; You protect them and never turn away from them. Help them know You as their fortress, as the rock in whom they take refuge, as One who is good, whose love endures forever, whose faithfulness continues through all generations. (Psalm 97:10; Proverbs 2:8; Psalm 37:28; 94:22; 100:5)

 

In Jesus' name, amen."

 

Beliefnet

 

 

Reacties

 

"Lead me from death to life, from falsehood to truth. Lead me from despair to hope, from fear to trust. Lead me from hate to love, from war to peace. Let peace fill my heart, my world, my universe.

 

Amen."

Reacties

 

"O God! Refresh and gladden my spirit. Purify my heart. Illumine my powers. I lay all my affairs in Thy hand. Thou art my Guide and my Refuge. I will no longer be sorrowful and grieved; I will be a happy and joyful being. O God! I will no longer be full of anxiety, nor will I let trouble harass me. I will not dwell on the unpleasant things of life. O God! Thou art more friend to me than I am to myself. I dedicate myself to Thee, O Lord."

Beliefnet

 

 

Reacties

 

 

Prayer When Words Won't Come

 

O My Father, I have moments of deep unrest -- moments when I know not what to ask by reason of the very excess of my wants. I have in these hours no words for Thee, no conscious prayers for Thee. My cry seems purely worldly; I want only the wings of a dove that I may flee away. Yet all the time Thou has accepted my unrest as a prayer. Thou has interpreted its cry for a dove's wings as a cry for Thee, Thou has received the nameless longings of my heart as the intercessions of Thy Spirit. They are not yet the intercessions of my spirit; I know not what to ask. But Thou knowest what I ask, O my God. Thou knowest the name of that need which lies beneath my speechless groan. Thou knowest that, because I am made in Thine image, I can find rest only in what gives rest to Thee; therefore Thou hast counted my unrest unto me for righteousness, and has called my groaning Thy Spirit's prayer.

Amen.

 

Beliefnet

 

Reacties

 

 

Prayer for Hearing God's Word

Father, I'm praying for (name one or more) and others in my circle of family and friends who need Christ...
You are the God who gives life to the spiritually dead. (Romans 4:17b)
I thank You that everyone who calls on the name of the Lord will be saved. But Scripture asks, How can these I'm praying for call on Jesus if they have not believed in Him? And how can they believe in Him if they've not heard about Him? And how can they hear without someone bringing the truth to them? And how can they hear unless that person is sent? (Romans 10:13–15a)
I ask You to send someone into each of their lives, someone with the message of life, the Word of Christ—for Your Word does not return empty; it accomplishes what You desire and achieves the purpose for which it is sent. (Romans 10:17; Isaiah 55:11)
May they hear the words of Christ, for His words are spirit and they are life. May the words that they hear not be stolen from their hearts. ( John 6:63; Luke 8:12)
Send someone they can respect to bring them the truth.

In Jesus' name,

amen.

 

Beliefnet

 


Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl